"The Xo'an" Closeup.

Title: “The Xo’an” Closeup.
Medium: Zbrush, Keyshot, Photoshop
Timeframe: 15 hours
Date: March 29th, 2015

Title: “The Xo’an” Closeup.
Medium: Zbrush, Keyshot, Photoshop
Timeframe: 15 hours
Date: March 29th, 2015

Title: “The Xo’an” Closeup.
Medium: Zbrush, Keyshot, Photoshop
Timeframe: 15 hours
Date: March 29th, 2015